صورت

چین و چروک های عمیق در گونه، و تضعیف پوست در نزدیکی گونه، پوست شل و مشکلات دیگر.